Persondatapolitik

Når du henvender dig til os om et projekt eller andet, kan vi have brug for oplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail mm.. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere et projekt eller en ydelse til dig. Vi indsamler personoplysninger via vores website, fra mails, ved telefonisk eller personlig henvendelse. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.

Navn på den dataansvarlige:

HJ Huse A/S
CVR-nr.: 31623367
Bildsøvej 106
4200 Slagelse
www.hjhuse.dk

Kontaktperson ved den dataansvarlige:

Camilla Møller Jensen
Telefon: 58549048
Mail: cmj@hjhuse.dk

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan HJ Huse A/S (herefter

benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med tilbud, salg, indkøb og rekruttering.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende

lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fakturerings- og bogføringsbilag, bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger), IP-adresse og accept af cookies.

2.2 Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.

2.3 Vi indsamler som hovedregel kun dine personoplysninger fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder

indsamler personoplysninger om dig fra andre end dig, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne politik.

2.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR.

Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

3.1.1 For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder og besvare forespørgsler og/eller klager fra kunder og leverandører.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning jf. art. 6 stk. 1, litra b.

Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse jf. art. 6 stk. 2, litra c.

3.1.2 At sende direkte markedsføring til interessenter og kunder, fx mails og sociale medier.

Formålet med vores behandling af oplysningerne er markedsføring samt analyse af besøgende på vores hjemmeside (der henvises til vores cookiepolitik, der kan læses faneblad nummer 15).

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er samtykke jf. art. 6 stk. 1, litra a.

3.1.4 For at forbedre vores produkter og services til fordel for vores kunder.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er interesseafvejning jf. art. 6 stk. 1, litra f.

3.1.5 Hvis du besøger vores hjemmeside, behandler vi din IP-adresse og dit samtykke af vores cookies.

Formålet med vores behandling af personoplysninger er tilpasning af vores website efter kundernes interesser, føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at gemme dit password (der henvises til vores cookiepolitik).

Grundlaget for vores behandling er samtykke jf. art. 6 stk. 1, litra a.

4. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kundeoplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Dine oplysningerne videregives ikke til aktører uden for EU.

5. Sletning og opbevaring af personoplysninger

5.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål

som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser.

5.2 Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

5.3 Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

5.4 Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores dataansvarlige.

6. Rettigheder for registrerede personer

6.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte vores dataansvarlige. Rettigheder omfatter følgende:

a. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

b. Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

c. Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d. Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e. Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger.

f. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

6.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet øverst i denne politik.

7. Sletning og opbevaring af ansøgninger

7.1 Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante

leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

7.2 Ansøgning og bilag bliver vist internt til relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver

ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

7.3 Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet og rekrutteringsprocessen er

afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

7.4 Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max 3 måneder, hvorefter ansøgning

makuleres.

7.5 Hvis ansøgning og bilag gennem i mere end 3 måneder, indhentes særskilt samtykke hos ansøgeren.

9. Klage til Datatilsynet

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

10. Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne politik. Hvis vi ændrer politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give direkte besked i form e-mail og en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

11. Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, bedes du kontakte vores dataansvarlige.

Dette er version 1.5 og er revideret den 10-01-2024.

Med venlig hilsen

Direktør John Møller Jensen

byg garanti 443
dbi cert brandraadgiver cba10234 11195
byggeriets kvalitetskontrol autoriseret kloakmestre 11106
aut kloak
Stor sponsor emailsignatur og logo 80X30
vi stoetter pl2024 med aarstal dk 1 002 12817